top of page
elevated-view-clipboard-with-blank-white-paper-pencil-laptop-keypad.jpg

כללי APA לכתיבת ביבליוגרפיה ואזכורים בגוף העבודה

כאשר כותבים עבודת מחקר, חשוב לאזכר את המקורות בהם נעזרנו. 

הביבליוגרפיה הינה רשימת המקורות בהם נעשה שימוש בעבודת המחקר והיא מופיעה בסיומה של העבודה. ציטוט בפורמט APA הינו בגוף העבודה ומופיע בכל פעם שאנו מצטטים מקור או מנסחים מחדש קטעים ממנו.

בביבליוגרפיה, נפרט את כל המידע אודות המקור: כותרת, שם המחבר, שנת הפרסום, קישור, עמודים ועוד. מנגד, כאשר מאזכרים בגוף העבודה, המידע אודות המקור יהיה מצומצם יותר: שם המחבר ושנת הפרסום.

המקורות בביבליוגרפיה יסודרו בסדר אלפביתי על פי שמות המשפחה של המחברים. ראשית, הפריטים בעברית ולאחר מכן הפריטים בלועזית, אף הם בסדר אלפביתי.

רישום בעברית:

  • לאחר האות הראשונה של שמו הפרטי של המחבר, יבוא גרש ('). למשל: משה, מ'.

  • ברישום פרק מספר ערוך, נכתוב את ראשי התיבות של שמות העורכים לפני שם המשפחה.

  • אם המחבר אינו ידוע, יש להתחיל עם שם הכותר.

  • אם תאריך הפרסום אינו ידוע, נכתוב בתוך הסוגריים במקום השנה: ח"ת (חסר תאריך), באנגלית n.d. (no date).

  • כאשר לפריט יש כותרת משנה, נרשום נקודותיים לאחר הכותרת העיקרית ולאחריהן, כותרת המשנה.

  • מספרים עמודים יסודרו מימין לשמאל.

רישום באנגלית:

  • אחרי האות הראשונה של השם הפרטי תבוא נקודה.

  • כאשר יש יותר ממחבר אחד, לפני השם האחרון יש להשתמש בסימן & ולפניו פסיק ולא במילה and.

  • בספר ערוך, נציין בסוגריים (Ed.) = עורך או (Eds.) = עורכים.

כאשר רושמים פריט אלקטרוני יש להוסיף לאחר כל הרכיבים את המילים "אוחזר מתוך" (Retrieved from) ולהעתיק את כתובת האתר במלואה. במידה ובעבודה ישנה התייחסות כללית לאתר אינטרנט, יש להוסיף את כתובת האתר בגוף העבודה אך לא ברשימה הביבליוגרפית.

אזכור – מציג את כל המידע אודות המקור: כותרת, שם המחבר, שנת הפרסום, קישור ועוד, עליו העבודה מסתמכת. הוא מאפשר לקורא למצוא פרטים מלאי על המקור ברשימת המקורות שבביבליוגרפיה. בגוף העבודה, נרשום שם או שמות משפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום בלבד.

ציטוט – הכוונה היא לציטוט מקור מילה במילה כפי שהדברים נאמרו בו. במקרה זה, מציינים את שם/שמות המשפחה של המחבר/ים, שנת פרסום המקור המצוטט ומספר העמודים המדויק בהם מופיע הציטוט במקור.

כאשר ציטוט ישיר בגוף העבודה מונה פחות מ-40 מילים, הוא יובא במירכאות כפולות. שם המשפחה של המחבר, השנה ומספר העמוד יכתבו בסוגריים לאחר הציטוט. בעברית נכתוב עמ' ואחריו מספר העמוד ובאנגלית p.. במידה והציטוט נלקח משני עמודים ומעלה, נכתוב pp..

מנגד, כאשר הציטוט מונה מעל ל-40 מילים, הוא יובא כפסקה נפרדת פנימית ללא מירכאות. בסוף נציין בסוגריים את שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד או העמודים מהם נלקח הקטע.

ועכשיו, כל שנותר לכם הוא ליישם את הטיפים שלנו לכתיבת ביבליוגרפיה ואזכור בגוף העבודה.

שיהיה בהצלחה!

השאירו פרטים

bottom of page