top of page
Writing

עצות לכתיבה

מהם כללי APA?

איך לכתוב רפלקציה?

איך לכתוב מצגת?

איך לכתוב תקציר?

כתיבת סקירת ספרות

כתיבת מבוא וסיכום 

כיצד לקרוא ולהבין מאמרים אקדמיים?

מהם מקורות ראשוניים והיכן לאתר אותם?

השאירו פרטים

bottom of page