top of page
vintage-book-light-bulb-wood-table.jpg

מהו ההבדל בין מחקר כמותי למחקר איכותני?

קיימות שתי שיטות מחקר: (1) מחקר כמותי; (2) מחקר איכותני. המחקר הכמותי עוסק במספרים, בגרפים ובסטטיסטיקה ומשמש לבדיקה או לאימות של תיאוריות והנחות. סוג זה של מחקר יכול לשמש לצורך הפקת עובדות כלליות לנושא מסוים. שיטות יישום כמותיות נפוצות הינן ניסויים, תצפיות וסקרים. לרוב נעשה שימוש בתוכנות כמו אקסל וSPSS לצורך ביצוע חישובים סטטיסטיים כדוגמת שונות ורגרסיה.

מנגד, המחקר האיכותני עוסק במילים ובפרשנויות. נעשה בו שימוש כדי להבין מחשבות, חוויות או עקרונות. סוג זה של מחקר מאפשר לפתח תובנות פנימיות על נושאים אשר עד כה לא היו ברורים. שיטות יישום איכותניות נפוצות הינן ריאיונות, תצפיות המתוארות במילים ולא במספרים וסקירות ספרות של עקרונות ותיאוריות.

נשאלת השאלה מתי יש לעשות שימוש בכל סוג של שיטת מחקר. כאשר מעוניינים לאמת או לבחון תיאוריה או השערה, אזי יש להשתמש במחקר כמותי. לעומת זאת, כאשר מעוניינים להבין עקרונות, מחשבות וחוויות, אזי יש להשתמש במחקר איכותני. ניתן גם לשלב בין שתי השיטות למשל על ידי שימוש בסקר על מנת לחשוף מגמות כלליות ולאחר מכן שימוש בריאיונות כדי להבין את הסיבות למגמות אלו.

השאירו פרטים

bottom of page