top of page
young-woman-using-laptop-buy-new-geek-stuff-cyber-monday-sale-boyfriend.jpg

כיצד כותבים את פרקי המבוא והסיכום?

פרק המבוא בכל עבודה, מציג בפני הקורא את אשר עתיד להופיע בה. כלומר, כתיבת המבוא היא הדרך של הכותב "לשווק" לקורא את העבודה.

את כתיבת המבוא יש להתחיל בהצגת הנושא הכללי של העבודה. לאחר מכן, יש להסביר את החשיבות המעשית והאקדמית של הנושא כלומר, מדוע הנושא מעניין. לאחר הסבר זה, יש לסכם את הספרות הקיימת ולציין את המחקרים הקודמים המהותיים הרלוונטיים לנושא המחקר. בנוסף, יש לציין את הפערים ו/או הסתירות המהותיות ביותר בספרות הקיימת אודות הנושא ולהסביר את התרומה העיקרית של המחקר.

את כתיבת המבוא יש לסיים עם הצגת שאלת המחקר, מטרות המחקר ומבנה המחקר.

טיפים נוספים לכתיבת מבוא הינם: (1) פתיחת המבוא עם משפט אשר ימשוך את תשומת הלב של הקורא ויציג את הנושא הכללי. למשל, ניתן לציין עובדה מעניינת או נתון סטטיסטי, לשאול שאלה רטורית, לספר אנקדוטה ועוד. (2) מומלץ גם לכלול מידע מסוים אודות הנושא ובכך לתת לקורא רקע לגביו.

במהלך כתיבת הסיכום יש להזכיר לקורא את הנקודות העיקריות של העבודה ולציין את המסקנה שלה. בנוסף, יש לנסח מחדש את השערת המחקר ולהזכירה לקורא. עיקר כתיבת הסיכום הינו סיכום של הנקודות העיקריות שהועלו במהלך העבודה והסבר כיצד הן תומכות בטענת המחקר. כלומר, כתיבת הסיכום נועדה למעשה לקשר בין כל חלקי העבודה. לבסוף, יש להסביר לקורא את חשיבות הדיון בעבודה ולהמליץ לו לשתף את הנושא או שמע לפעול לגביו. 

השאירו פרטים

bottom of page