top of page
young-woman-working-with-laptop-agenda.jpg

איך כותבים סקירת ספרות?

סקירת ספרות הינה סקירה כללית ומקיפה של מחקרים קיימים אודות נושא המחקר.

סקירת ספרות טובה מציגה לקורא את אשר ידוע על נושא המחקר ואת מה שטרם ידוע עליו ובכך מדגישה את הצורך במחקר חדש אשר הינו עבודת המחקר הנכתבת. 


כתיבת סקירת ספרות  מתבססת בעיקר על מאמרים מכתבי עת וספרים אקדמיים אך גם על פרסומים ממשלתיים וכתבות מהעיתונות, זאת בהתאם לנושא המחקר.

כדי להציג את נושא המחקר לעומק, על סקירת הספרות לזהות ולהסביר את כל הממצאים העיקריים בנושא הן ממחקרים קלאסיים והן ממחקרים מן השנים האחרונות. 


אופן כתיבת סקירת ספרות משתנה בהתאם לסוג המחקר: איכותני או כמותי. עבור שאלת מחקר איכותנית, כתיבת סקירת הספרות תהיה כוללנית כלומר, אם שאלת המחקר הינה "כיצד צריכת יתר של אלכוהול משפיעה על פשיעה אלימה", אזי יש לכתוב תחילה על הנושא הכללי, צריכת יתר, וכיצד היא משפיעה על כל סוגי הפשעים. בנוסף, יש לשים דגש על הממצאים של מחקרים קודמים ולא על שיטות המחקר שלהם. עבור שאלת מחקר כמותית, כתיבת סקירת הספרות תתמקד במשתנים שבבסיס המחקרים הקודמים וממצאיהם. כלומר, הדגש הינו על שיטות המחקר ופחות על הממצאים.

השאירו פרטים

bottom of page